summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/main/qt5-qttools/APKBUILD
blob: 848e816407ce0ea3cd083555974d3af15726e2c8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
# Maintainer: Natanael Copa <ncopa@alpinelinux.org>
pkgname=qt5-qttools
pkgver=5.4.2
pkgrel=0
pkgdesc="Qt5 - QtTool components"
url="http://qt-project.org/"
arch="all"
license="LGPLv2 with exceptions or GPLv3 with exceptions"
depends=""
depends_dev="qt5-qtbase-dev"
makedepends="$depends_dev qt5-qtwebkit-dev"
install=""
subpackages="$pkgname-dev qt5-assistant:_assistant qt5-qdbusviewer:_dbusviewer
	qt5-designer-plugin-webkit:_webkit"

_ver=${pkgver/_/-}
_ver=${_ver/beta0/beta}
_ver=${_ver/rc0/rc}
_V=${_ver/rc/RC}
case $pkgver in
*_beta*|*_rc*) _rel=development_releases;;
*) _rel=official_releases;;
esac

source="http://download.qt-project.org/$_rel/qt/${pkgver%.*}/$_ver/submodules/qttools-opensource-src-$_V.tar.xz
	assistant-qt5.desktop
	designer-qt5.desktop
	linguist-qt5.desktop
	qdbusviewer-qt5.desktop
	"

_qt5_prefix=/usr/lib/qt5
_builddir="$srcdir"/qttools-opensource-src-$_V
prepare() {
	local i
	cd "$_builddir"
	for i in $source; do
		case $i in
		*.patch) msg $i; patch -p1 -i "$srcdir"/$i || return 1;;
		esac
	done
}

build() {
	cd "$_builddir"
	qmake-qt5 && make || return 1
}

package() {
	cd "$_builddir"
	make install INSTALL_ROOT="$pkgdir" || return 1

	# -qt5 symlinks
	mkdir -p "$pkgdir"/usr/bin/
	for i in "$pkgdir"/$_qt5_prefix/bin/*; do
		ln -s ../lib/qt5/bin/${i##*/} "$pkgdir"/usr/bin/${i##*/}-qt5 || return 1
	done

	for i in $source; do
		case $i in
		*.desktop) install -Dm644 "$srcdir"/$i \
			"$pkgdir"/usr/share/applications/$i || return 1;;
		esac
	done
	# icons
	install -m644 -p -D src/assistant/assistant/images/assistant.png \
		"$pkgdir"/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/assistant-qt5.png \
		|| return 1
	install -m644 -p -D src/assistant/assistant/images/assistant-128.png \
		"$pkgdir"/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/assistant-qt5.png\
		|| return 1
	install -m644 -p -D src/designer/src/designer/images/designer.png \
		"$pkgdir"/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/designer-qt5.png \
		|| return 1
	install -m644 -p -D src/qdbus/qdbusviewer/images/qdbusviewer.png \
		"$pkgdir"/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/qdbusviewer-qt5.png \
		|| return 1
	install -m644 -p -D src/qdbus/qdbusviewer/images/qdbusviewer-128.png \
		"$pkgdir"/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/qdbusviewer-qt5.png \
		|| return 1
	# linguist icons
	for icon in src/linguist/linguist/images/icons/linguist-*-32.png ; do
		size=$(echo ${icon##*/} | cut -d- -f2)
	  install -p -m644 -D ${icon} \
		"$pkgdir"/usr/share/icons/hicolor/${size}x${size}/apps/linguist.png || return 1
	  done
}

_mv_files() {
	local i
	for i in "$@"; do
		mkdir -p "$subpkgdir"/${i%/*}
		mv "$pkgdir"/$i "$subpkgdir"/$i || return 1
	done
}

dev() {
	default_dev
	cd "$pkgdir"
	for i in designer lconvert linguist lrelease lupdate pixeltool \
		qcollectiongenerator qhelpconverter qhelpgenerator; do

		_mv_files $_qt5_prefix/bin/$i usr/bin/$i-qt5 || return 1
	done
	_mv_files \
		usr/share/applications/designer* \
		usr/share/applications/linguist* \
		usr/share/icons/hicolor/*/apps/designer* \
		usr/share/icons/hicolor/*/apps/linguist* \
		|| return 1
}

_assistant() {
	pkgdesc="Documentation browser for Qt5"
	cd "$pkgdir"
	_mv_files usr/bin/assist* \
		$_qt5_prefix/bin/assist* \
		usr/share/applications/*assistant* \
		usr/share/icons/hicolor/*/apps/assistant* \
		|| return 1
}

_dbusviewer() {
	pkgdesc="D-Bus debugger and viewer"
	cd "$pkgdir"
	_mv_files usr/bin/qdbusviewer* \
		$_qt5_prefix/bin/qdbusviewer* \
		usr/share/applications/qdbusviewer* \
		usr/share/icons/hicolor/*/apps/qdbusviewer* \
		|| return 1
}

_webkit() {
	pkgdesc="Qt5 designer plugin for WebKit"
	cd "$pkgdir"
	_mv_files usr/lib/qt5/plugins/designer/libqwebview.so || return 1
}

md5sums="2949a16131b54169119d1a14b891a10b qttools-opensource-src-5.4.2.tar.xz
170406f4c24e460fa66026ea1939ba99 assistant-qt5.desktop
253c2ea204c554ac1b43ef9a1075f28e designer-qt5.desktop
1d95ed135d5ecd4940cc81ec97b1e2e0 linguist-qt5.desktop
fb13f14e8ef2bb4d3b7bfc1cfd2bb6cb qdbusviewer-qt5.desktop"
sha256sums="edf3d7e00227f9989101da84b2fdf8eaf1a5b7863dc5e0d26bb0f39303e8b6b4 qttools-opensource-src-5.4.2.tar.xz
6e8c9b4ac3439cc4baf86ec113a974ba53139d31d540c420851aa4d839bff471 assistant-qt5.desktop
7f0e06e543691a3750f9d1b9035b8e296da5ba71d1898e5491a2af03a6f001a0 designer-qt5.desktop
278db0fa96792613337ae1a767f3cef508d137ba3749e73edb025207a4b64588 linguist-qt5.desktop
c352b569baf6aabf18dd27ede727a1519037b5038ac3db336bbf4ebfcfbe6f33 qdbusviewer-qt5.desktop"
sha512sums="55aa04eae16b71e78d4432e7d59b2052392d13652a3e9beff15a6503f2e88e77a9b48279121d8eee943a898799155c05b167d986bf01fae84b5db0a9a1759148 qttools-opensource-src-5.4.2.tar.xz
d566c5284854855541df7177b23f491d96f5064b571e899a44f1d4fcf8bbf1223590b05b1954278dc6f3f56341c917f5b846594c5bd2215b6a859224038d8ad2 assistant-qt5.desktop
72d9a2235a60c4ae05ba8395d473fe0b42c12e584da619dadb112eb67ba33a85fe0dab6c185d98112d7b25d3eeacaf02f7ef4731742e50c17eacc54c383661b3 designer-qt5.desktop
b6d8a672d19eed39ab868ff6fc880f255da94acb9e1e84f5905c0f3b9b6055547e8a706492973692c06dc23d35ce77622fc13efc11adf21b62c3baf4ef5ab2ad linguist-qt5.desktop
dddcc8c945dcbaf834e8aa8f42fd6df8d6e257e673a256cfd4affed7caf119502dffe6864262d353e8c2e234296cd091279f120ab9502f1b323e20ae3c3dc709 qdbusviewer-qt5.desktop"