aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Add governance sourcesHEADmasterChloe Kudryavtsev2019-05-262-0/+4
* Deploy with the alpine antora themeChloe Kudryavtsev2019-04-261-1/+1
* Add developer handbookChloe Kudryavtsev2019-03-172-0/+4
* Fix --pull mentionChloe Kudryavtsev2019-01-231-1/+1
* Update cgit prefixChloe Kudryavtsev2019-01-031-1/+1
* Translate README into MarkdownChloe Kudryavtsev2018-12-251-14/+13
* Fix repository content url points toChloe Kudryavtsev2018-12-231-1/+1
* Change url to use https rather than gitChloe Kudryavtsev2018-12-231-1/+1
* Use git.alpinelinux.org componentsChloe Kudryavtsev2018-12-221-1/+1
* Add Authors file and License (CC-BY-SA)Chloe Kudryavtsev2018-12-212-0/+429
* Add README and playbooksChloe Kudryavtsev2018-12-213-0/+66
* Add .zip to ignoreChloe Kudryavtsev2018-12-211-0/+1
* Add /build/ as a gitignoreChloe Kudryavtsev2018-12-211-0/+1
* Add gitignoreChloe Kudryavtsev2018-12-211-0/+2